BG1219 OEM Brand Asahi/Carlsberg Logo Bierglas 500ml